Our services can be accessed from all of our offices, also at homes, schools, churches, madressah’s and NGO’s on request. Our operating hours are 8:00am to 6:00pm, Monday to Friday with weekends being optional.

Feeding options for children

Ukudla kwabantwana okubafanele.

Picky eaters and poor weight gain

Isimo sokungakuthandi ukudla.

Vegetarians/Vegan diet

Ukudla kwabantu abangayidli inyama.

Pregnant women nutrition

Indlela yokudla ngokufanelekile komama abakhulelwe.

Diarrhorea, constipation and vomiting

Isifo soshudo, ukuqunjelwa noku phalaza.

Reflux and intestinal disburbances

Umoya esiswini.

Weight loss/weight gain program

Ukuzuza nokwehlisa isisindo.

Food allergy and eating disorders

Izifo ezimayelana nokudla esikudlayo.

Diabetes mellitus

Isifo sikashukela.

High blood pressure

Umfutho wegazi ophezulu.

Renal or kidney failure

Isifo sezinso.

High cholesterol

Amafutha amabi ephezulu egazini.

Liver diseases

Isifo sesibindi.

Ulcers

Izilonda esiswini.

TB

Isifo sofuba.

HIV/AID

Isifo sengculazi.

Anemia

Ukushodelwa igazi emzimbeni.

Osteoporosis and Arthritis

Isifo samathambo.

Gout

Isifo sobulephelo.

Acne

Inkinga yesikhumba somzimba.

Sport and exercise

Indlela yokudla ube uzivocavoca.