Reflux and intestinal disturbances (umoya esiswini), Weight loss/weight gain program (ukuzuza nokwehlisa isisindo), Food allergy and eating disorders (izifo ezimayelana nokudla esikudlayo), Diabetes mellitus (isifo sikashukela), High blood pressure (umfutho wegazi ophezulu), Renal or kidney failure (isifo sezinso), High cholesterol (amafutha amabi aphezuluegazini), Liver diseases (isifo sesibindi), Ulcers( izilonda esiswini), TB (isifo sofuba), HIV/AIDS (isifo sengculazi), Anemia (ukushodelwa igazi emzimbeni), Osteoporosis and Arthritis (isifo samathambo), Gout (isifo sobulephelo), Acne (inking yesikhumba somzimba), Sport and exercise (indlela yokudla ube uzivocavoca).